ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
Office of Information Technology
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. ขายทอดตลาด 29/07/2563 389.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 23/06/2563 65,708.70 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการบารุงรักษาระบบเครือข่ายหลัก (Backbone) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมทางหลวง 04/08/2563 9,613,950.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการจ้างทำความสะอาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 29/05/2563 82,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 19/05/2563 13,910.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม 05/05/2563 32,998.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. ประกาศกรมทางหลวง เรื่องการขายทอดตลาด 17/03/2563 1,378,417.58 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. จ้างทำความสะอาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 31/01/2563 82,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. ซื้อวัสดุสำนักงาน 29/01/2563 10,571.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2563 46,215.44 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ 23/12/2562 7,794,517.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ 23/12/2562 5,539,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ 28/10/2562 7,795,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
14 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. ช่าลิขสิทธิ์โปรแกรมสำหรับการประชุมทางไกลผ่านระบบ web Conference 12/11/2562 231,120.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 17/09/2562 82,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 34 รายการ