title
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
Lomsak Road Construction Center
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้ทางและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
331 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 2 25/03/2562 153/60/62/26 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
332 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู - เชียงคาน ช่วงที่ 2 21/03/2562 153/35/62/24 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
333 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ - วังสะพุง ช่วงที่ 1 19/03/2562 153/60/62/19 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
334 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ โครงการฯ สาย 21 ตอน บุ่งน้ำเต้า - สักหลง ช่วงที่ 2 19/03/2562 153/60/62/27 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
335 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 21 ตอน บุ่งน้ำเต้า - สักหลง ช่วงที่ 1 18/03/2562 153/35/62/21 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
336 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู - เชียงคาน ช่วงที่ 1 18/03/2562 153/35/62/16 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
337 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ - วังสะพุง ช่วงที่ 2 18/03/2562 153/60/62/24 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
338 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ - วังสะพุง ช่วงที่ 2 15/03/2562 153/35/62/23 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
339 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ - วังสะพุง ช่วงที่ 1 15/03/2562 153/35/62/18 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
340 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานภายในศูนย์ฯ หล่มสัก 25/03/2562 153/20/62/57 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
341 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานภายในศูนย์ฯ หล่มสัก 25/03/2562 153/20/62/56 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
342 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้งานภายในศูนย์ฯ หล่มสัก 25/03/2562 153/20/62/55 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
343 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานภายในศูนย์ฯ หล่มสัก 25/03/2562 153/20/62/54 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
344 งานจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ชำนาญงาน ชำนาญการ จำนวน 5 หลัง ตามแบบที่ A-01 ถึง A-12,S-01 ถึง S-14, E-01 ถึง E-03 และ SN-01 ถึง SN-08 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ปริมาณงาน 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน นำ้ดุก - ห้วยซำมะคาว ที่ กม.365+500 ขวาทาง 26/03/2562 คค 06114.2/คล.1/2562 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
345 งานจ้างผลิตและขนส่ง CABLE TROUGH (ONLY TROUGH) ปริมาณงาน 7,000 เมตร เพื่อใช้งานโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย สาย กรุงเทพ - นครราชสีมา 04/05/2562 คค 06114.2/eb.64/2562 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
แสดง 331 ถึง 345 จาก 386 รายการ