title
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
Lomsak Road Construction Center
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้ทางและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 งานจ้างผลิตและขนส่งท่อกลม คสล. จำนวน 2 ขนาด จำนวนรวม 1,255 เมตร เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 210 ตอน วังสำราญ - วังสะพุง (ช่วงที่ 2) 20/01/2563 คค 06114.2/eb.4/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
47 งานจ้างผลิตและขนส่งท่อกลม คสล. จำนวน 2 ขนาด จำนวนรวม 340 เมตร เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู - เชียงคาน (ช่วงที่ 2) 20/01/2563 คค 06114.2/eb.3/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
48 งานจ้างผลิตและขนส่งท่อกลม คสล. จำนวน 2 ขนาด จำนวนรวม 470 เมตร เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู - เชียงคาน (ช่วงที่ 1) 20/01/2563 คค 06114.2/eb.2/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
49 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 18 รายการ เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย งานก่อสร้างคันทาง โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา 02/10/2562 153/60/รฟ/02/63 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
50 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย งานก่สอร้างคันทาง โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ - นครราชสีมา 09/10/2562 153/60/รฟ/04/63 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
51 ซื้อนำ้มันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย งานก่อสร้างคันทาง โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ - นครราชสีมา ช่วง กม.150+500 - กม.154+000 22/04/2562 153/35/รฟ/18/62 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
52 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟปห่งประเทสไทย งานก่อสร้างคันทาง โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ช่วง กม.150+500-กม.154+000 19/09/2562 153/60/รฟ/33/62 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
53 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย งานก่อสร้างคันทาง โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ช่วง กม.150+500-กม.154+000 02/09/2562 153/35/รฟ/32/62 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
54 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย งานก่อสร้างคันทาง โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ช่วง กม.150+500-กม.154+000 05/08/2562 153/35/รฟ/30/62 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
55 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างพิเศษของการรภไฟแห่งประเทศไทย งานก่อสร้างคันทาง โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ช่วง กม.150+500-กม.154+000 13/05/2562 153/35/รฟ/23/62 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
56 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย งานก่อสร้างคันทาง โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ช่วง กม.150+5000 - กม.154+000 22/04/2562 153/35/รฟ/18/62 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
57 ผลการขายเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) โดยวิธีขายทอดตลาด 27/09/2562 คค 06114.2/ท.8/2562 ลงวันที่ 5 กันยายน 2562 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
58 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อสำรองไว่ใช้ภายในศูนย์สร้างทางหล่มสัก 24/09/2562 153/40/62/186 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
59 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อสำรองไว้ใช้งานภายในศูนย์สร้างทางหล่มสัก 24/09/2562 153/40/62/187 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
60 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อสำรองไว้ใช้งานภายในศูนย์สร้างทางหล่มสัก 23/09/2562 153/50/62/185 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
แสดง 46 ถึง 60 จาก 386 รายการ