title
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
Lomsak Road Construction Center
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้ทางและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ยกเลิกการขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 1 รายการ 26/08/2562 คค 06114.2/ท.7/2562 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
92 ผลการขายครุภัณฑ์ชำรุด (งานนอกเงินทุนฯ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/08/2562 เลขที่ ศ.สท.หล่มสัก 1.3/537 ลว. 30 ก.ค. 62 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
93 จ้างงานปรับปรุงสายสัญญาณสื่อสารภายในศูนย์สร้างทางหล่มสัก 20/08/2562 153/-/62/37 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
94 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้งานราชการภายในศูนย์สร้างทางหล่มสัก 21/08/2562 153/20/62/162 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
95 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เพื่อใช้งานราชการภายในศูนย์สรา้งทางหล่มสัก 22/08/2562 153/20/62/164 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
96 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อใช้งานราชการภายในศูนย์สร้างทางหล่มสัก 22/08/2562 153/20/62/163 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
97 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ เพื่อใช้งานราชการภายในศูนย์สร้างทางหล่มสัก 22/08/2562 153/20/62/165 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
98 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 1 20/08/2562 153/40/62/32 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
99 ซื้อน้ำมันดีเซล เพื่อสำรองจ่ายให้กับเครื่องจักรและยานพาหนะ ในศูนย์สร้างทางหล่มสัก 19/08/2562 153/35/62/161 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
100 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย งานก่อสร้างคันทาง โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ-นครราชสีมา 12/07/2562 153/60/รฟ/28/62 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
101 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้งานพัสดุและสัญญา 16/08/2562 153/40/62/160 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
102 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งาน BLOCK SODDING และ STIP SODDING โครงการฯ สาย 21 ตอน บุ่งน้ำเต้า-สักหลง ช่วงที่ 1 16/08/2562 153/60/62/159(บ.1) ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
103 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งานคอนกรีตป้องกันเชิงลาด โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 2 15/08/2562 153/60/62/158(ว.2) ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
104 ซื้อวัสดุคอนพิวเตอร์ เพื่อใช้งานการเงินและบัญชี 14/08/2562 153/40/62/157 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
105 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งานคอนกรีตป้องกันเชิงลาด โครงการฯ สาย 21 ตอน บุ่งน้ำเต้า-สักหลง ช่วงที่ 1 14/08/2562 153/60/62/155(บ.1) ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
แสดง 91 ถึง 105 จาก 386 รายการ