title
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
Lomsak Road Construction Center
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้ทางและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน ๒๕๖๒ นายกิตติ์ธเนศ โลหิตกาญจน์ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเทศกาลวันสงกรานต์เพื่อสืบสานประเพณีไทย
ลงวันที่ 30/04/2562

'