f
title
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
Lomsak Road Construction Center
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้ทางและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2256
ลงวันที่ 01/10/2564

โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2256 ตอน  ถนนโค้ง - หนองน้ำใส - ปางโก ระหว่าง กม.  7+800 - กม. 9+800 และ กม. 32+150 - กม. 34+150  รวมระยะทาง  4.000  กิโลเมตร 

วงเงินงบประมาณ  900,000,000.-บาท   ระยะเวลา  ปีงบประมาณ  2565 -2569 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2256 ตอน ถนนโค้ง - หนองน้ำใส - ปางโก ระหว่าง กม. 7+800 - กม. 9+800 และ กม. 32+150 - กม. 34+150 รวมระยะทาง 4.000 กิโลเมตร วงเงินงบประมาณ 900,000,000.-บาท ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2565 -2569 2 ดาวน์โหลด

'