title
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
Lomsak Road Construction Center
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้ทางและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 201
ลงวันที่ 06/12/2561

โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  201 ตอน  ปากภู - เชียงคาน ดำเนินการระหว่าง กม.367+220 - กม.369+470 และ กม.382+157 - กม.384+407 รวมระยะทาง 4.500 กม.  งบประมาณ 134,400,000  บาท

1. โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  201 ตอน  ปากภู - เชียงคาน (ช่วงที่ 1)  ระหว่าง กม.367+220 - กม.369+470   งบประมาณ 67,200,000  บาท

2. โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  201 ตอน  ปากภู - เชียงคาน (ช่างที่ 2)  ระหว่าง กม.382+157 - กม.384+407  งบประมาณ 67,200,000  บาท

โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  201 ตอน  ปากภู - เชียงคาน (ช่างที่ 1)
โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  201 ตอน  ปากภู - เชียงคาน (ช่างที่ 2)

'