f
title
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
Lomsak Road Construction Center
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้ทางและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ลงวันที่ 28/11/2561

         ศูนย์สร้างทางหล่มสัก  เป็นหน่วยงานสังกัด  กรมทางหลวง  กระทรวงคมนาคม  มีภารกิจหลัก คือ งานก่อสร้างทางโดยวิธีดำเนินการเองตามคำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.1.7/4/2546  เรื่องปรับบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของ ศูนย์สร้างทางและศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน  โดยบทบาทและหน้าที่การบริหารงานมีดังนี้
เป็น      

          1. ศูนย์ฝึกเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวง ในงานก่อสร้างและบูรณะทางหลวง รวมทั้งการ พัฒนาบุคลากรของกรมทางหลวง  และบุคลากรภายนอก ในงานก่อสร้างและบูรณะทาง

          2. งานก่อสร้างทางที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้เวลาในการก่อสร้างไม่เกิน 3 ปี เพื่อเป็นงานหลักในการฝึกเจ้าหน้าที่

          3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากกรมเป็นการเร่งด่วน  เช่น งานซ่อมผิวทางคอนกรีตที่เสียหาย  งานที่ต้องใช้เทคนิคเฉพาะ งานภัยภิบัติและงานฉุกเฉินอื่น ๆ

          4. นำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในงานทาง  โดยประสานงานกับสำนักวิจัยและพัฒนางานทาง ทำ Test section เพื่อวิจัยในการใช้วัสดุงานทางและวัสดุท้องถิ่น รวมถึงเทคนิคการก่อสร้างทางใหม่ ๆ

          5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ศูนย์สร้างทางหล่มสักเป็น  1 ใน 5  แห่งของจำนวนศูนย์สร้างทางทั่วประเทศที่เหลือ ได้แก่ ศูนย์สร้างทางลำปาง  ศูนย์สร้างทางขอนแก่น, ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี   และศูนย์สร้างทางสงขลา ซึ่งศูนย์สร้างทางทั้งหมดอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานบริหารงานศูนย์สร้างทาง


'