title
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
Lomsak Road Construction Center
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้ทางและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ร่วมวางพวงมาลา
ลงวันที่ 23/11/2561

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤจิกายน 2561 ข้าราชการและพนักงานศูนย์สร้างทางหล่มสัก ได้ร่วมวางพวงมาลาและร่วมเป็นเกียรติในงานบวงสรวงเฉลิมฉลองอนุสรณ์สถานเมืองราดพ่อขุนผาเมืองและงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561


'