title
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
Lomsak Road Construction Center
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้ทางและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้การใช้วัสดุท้องถิ่นในงานออกแบบและก่อสร้างทางหลวง
ลงวันที่ 28/11/2561

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้วัสดุท้องถิ่นในงานออกแบบและก่อสร้างทางหลวง (วันที่ 11 กันยายน 2561) ณ ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
? การศึกษาดูงาน ณ สถานที่ปฏิบัติจริง (ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอนห้วยไร่-บ้านกลาง ระหว่าง กม.155+238 ถึง กม.157+738) สาธิตการใช้งาน และรูปแบบการติดตามตรวจวัดพฤติกรรมโครงสร้างทางวัสดุท้องถิ่น
? โดยมีวิทยากรบรรยายดังนี้
-นายสมหวัง อนุสรณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก
-ดร.อัคคพัฒน์ สว่างสุรีย์ ผู้อำนวยการกลุ่มวัสดุสร้างทางและโครงสร้างถนน สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง
-รศ.ดร.อภินิติ โชติสังกาศ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมปฐพี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-นายชิษณุพงค์ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
-นายจรัญ อุ่นเรือน วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายสำรวจและออกแบบ ศูนย์สร้างทางหล่มสัก


'