title
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
Lomsak Road Construction Center
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้ทางและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
กิจกรรม 5 ส
ลงวันที่ 28/11/2561

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายสมัคร สนทอง ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก , นายสมหวัง อนุสรณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, ข้าราชการ, ลูกจ้างประจำ, พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด ร่วมกันดำเนินกิจกรรม “วันทำความสะอาดใหญ่” (Big Cleaning Day) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้ตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรม 5ส. โดยร่วมกันทำความสะอาดทุกพื้นที่ในสำนักงานศูนย์สร้างทางหล่มสัก เพื่อสร้างขวัญกำลังใจสร้างความสามัคคี อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดี อย่างจริงจังและต่อเนื่อง


'