title
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
Lomsak Road Construction Center
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้ทางและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ประชุมการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒
ลงวันที่ 06/12/2561

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 9.30 น. นายกิตติ์ธเนศ โลหิตกาญจน์ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก ได้มอบหมายให้นางสาวปุณณภา บัญญัติ นักวิชาการสถิติชำนาญการ เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์


'