title
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
Lomsak Road Construction Center
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้ทางและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการอาสาทำบ้านหอยสร้างบ้านปลา
ลงวันที่ 14/02/2562

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.30 น. นายกิตติ์ธเนศ โลหิตกาญจน์ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก ได้นำผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการอาสาทำบ้านหอยสร้างบ้านปลา ณ อ่าวคุ้งกระเบน ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี


'