title
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
Lomsak Road Construction Center
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้ทางและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ประชุมหารือการจัดทำแบบสำรวจข้อมูลภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรในหน่วยงาน
ลงวันที่ 25/02/2562

วันจันทร์ที่  25 กุมภาพันธ์  2562  เวลา  10.00 น.  นายกิตติ์ธเนศ  โลหิตกาญจน์  ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก  ได้ประชุมหารือการจัดทำแบบสำรวจข้อมูลภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรในหน่วยงาน (รายบุคคล) ณ  ห้องประชุมชั้น 3  ศูนย์สร้างทางหล่มสัก


'