title
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
Lomsak Road Construction Center
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้ทางและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ตรวจงานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ สนามกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์
ลงวันที่ 21/03/2562

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. 

นายกิตติ์ธเนศ โลหิตกาญจน์ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก ได้เดินทางไปตรวจงานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ สนามกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์


'