title
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
Lomsak Road Construction Center
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้ทางและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ตรวจงานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 ตอน บุ่งน้ำเต้า - สักหลง ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2
ลงวันที่ 21/03/2562

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 15.30 น. 
นายกิตติ์ธเนศ โลหิตกาญจน์ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก ได้เดินทางไปตรวจงานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 ตอน บุ่งน้ำเต้า - สักหลง ช่วงที่ 1 ระหว่างกม.268+976 - กม.271+376 (นายจรัญ อุ่นเรือน นายช่างโครงการฯ) และช่วงที่ 2 ระหว่างกม.271+376 - กม.273+775 (นายศักดิ์สิทธิ์ ผูกจิตร นายช่างโครงการฯ)

 

'