title
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
Lomsak Road Construction Center
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้ทางและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 18 รายการ เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย งานก่อสร้างคันทาง โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา 30/10/2562 02/10/2562 153/60/รฟ/02/63 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย งานก่สอร้างคันทาง โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ - นครราชสีมา 30/10/2562 09/10/2562 153/60/รฟ/04/63 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
3 ซื้อนำ้มันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย งานก่อสร้างคันทาง โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ - นครราชสีมา ช่วง กม.150+500 - กม.154+000 13/11/2562 22/04/2562 153/35/รฟ/18/62 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟปห่งประเทสไทย งานก่อสร้างคันทาง โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ช่วง กม.150+500-กม.154+000 13/11/2562 19/09/2562 153/60/รฟ/33/62 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
5 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย งานก่อสร้างคันทาง โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ช่วง กม.150+500-กม.154+000 13/11/2562 02/09/2562 153/35/รฟ/32/62 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
6 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย งานก่อสร้างคันทาง โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ช่วง กม.150+500-กม.154+000 13/11/2562 05/08/2562 153/35/รฟ/30/62 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
7 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างพิเศษของการรภไฟแห่งประเทศไทย งานก่อสร้างคันทาง โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ช่วง กม.150+500-กม.154+000 13/11/2562 13/05/2562 153/35/รฟ/23/62 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
8 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย งานก่อสร้างคันทาง โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ช่วง กม.150+5000 - กม.154+000 13/11/2562 22/04/2562 153/35/รฟ/18/62 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
9 ผลการขายเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) โดยวิธีขายทอดตลาด 02/10/2562 27/09/2562 คค 06114.2/ท.8/2562 ลงวันที่ 5 กันยายน 2562 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
10 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อสำรองไว่ใช้ภายในศูนย์สร้างทางหล่มสัก 25/09/2562 24/09/2562 153/40/62/186 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อสำรองไว้ใช้งานภายในศูนย์สร้างทางหล่มสัก 25/09/2562 24/09/2562 153/40/62/187 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
12 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อสำรองไว้ใช้งานภายในศูนย์สร้างทางหล่มสัก 25/09/2562 23/09/2562 153/50/62/185 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
13 ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร เพื่อสำรองไว้ใช้งานภายในศูนย์สร้างทางหล่มสัก 23/09/2562 18/09/2562 153/40/62/184 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน ใช้งานสารบรรณเพื่อจัดทำแฟ้มประวัติข้าราชการและลูกจ้างประจำของศูนย์สร้างทางหล่มสัก 17/09/2562 16/09/2562 153/40/62/183 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้งานสารบรรณ 17/09/2562 13/09/2562 153/40/62/181 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
แสดง 1 ถึง 15 จาก 338 รายการ