title
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
Lomsak Road Construction Center
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้ทางและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวน 7 รายการ เพื่อฟิ้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 113 ตอนควบคุม 0102 ตอน ชนแดน - ดงขุย ระหว่าง กม.42+000 - กม.46+100 (เป็นช่วงๆ) 03/07/2563 คค 06114.2/eb.44/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
2 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 5 รายการ 17/06/2563 คค 06114.2/ท.7/2563 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
3 งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู - เชียงคาน (ช่วงที่ 1) 17/04/2563 คค 06114.2/eb.39/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
4 งานจ้างเหมาดำเนินการ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย สาย กรุงเทพ - นครราชสีมา 21/04/2563 คค 06114.2/eb.43/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
5 งานซื้อคอนกรีต สำหรับงานคอนกรีต C30 จำนวน 1,366 ลบ.ม. เพื่อใชงานโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย 14/04/2563 คค 06114.2/eb.29/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
6 งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อาฮี - เหมืองแพร่ 20/04/2563 คค 06114.2/eb.42/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
7 งานจ้างเหมาดำเนินการ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อาฮี - เหมืองแพร่ 20/04/2563 คค 06114.2/eb.41/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
8 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ปริมาณงาน 416 เมตร เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อาฮี - เหมืองแพร่ 20/04/2563 คค 06114.2/eb.40/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
9 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อาฮี - เหมืองแพร่ 16/04/2563 คค 06114.2/eb.38/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
10 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู - เชียงคาน (ช่วงที่ 2) 16/04/2563 คค 06114.2/eb.37/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
11 งานจ้างเหมาดำเนินการ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู - เชียงคาน (ช่วงที่ 2) 15/04/2563 คค 06114.2/eb.31/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
12 งานจ้างเหมาดำเนินการ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู - เชียงคาน (ช่วงที่ 1) 15/04/2563 คค 06114.2/eb.33/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
13 งานจ้างเหมาดำเนินการ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 210 ตอน วังสำราญ - วังสะพุง (ช่วงที่ 1) 15/04/2563 คค 06114.2/eb.32/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
14 งานจ้างเหมาดำเนินการ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 210 ตอน วังสำราญ - วังสะพุง (ช่วงที่ 2) 15/04/2563 คค 06114.2/eb.30/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
15 งานจ้างเหมาทำการติดตั้ง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 210 ตอน วังสำราญ - วังสะพุง (ช่วงที่ 2) 16/04/2563 คค 06114.2/eb.35/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
แสดง 1 ถึง 15 จาก 68 รายการ