title
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
Lomsak Road Construction Center
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้ทางและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
ปีงบประมาณ 2562
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P62030020476
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาดำเนินการ SHOULDER RETAINER ปริมาณงาน 1 PS. เพื่อใช้งานโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย สาย กรุงเทพ - นครราชสีมา
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 32,137,879.40 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 18/03/2562
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 03/2562
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ