title
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
Lomsak Road Construction Center
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้ทางและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
ปีงบประมาณ 2562
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P62040021302
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อวัสดุก่อสร้างคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม.ปริมาณงาน 500 ลบ.ม. โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน บุ่งนำ้เต้า - สักหลง (ช่วงที่ 1)
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 1,068,500.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 24/04/2562
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 04/2562
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ