title
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
Lomsak Road Construction Center
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้ทางและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
ปีงบประมาณ 2562
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P62050029963
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อวัสดุก่อสร้างเหล็กเส้นกลม จำนวน 54,077 เส้น เพื่อใช้งานโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย สาย กรุงเทพ - นครราชสีมา
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 6,395,308.25 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 30/05/2562
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 06/2562
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ