title
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
Lomsak Road Construction Center
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้ทางและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
346 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก งานจ้างเหมาทำการติดตั้ง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 210 ตอน วังสำราญ - วังสะพุง (ช่วงที่ 2) 05/05/2563 1,163,575.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
347 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ปริมาณงาน 940 เมตร เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู - เชียงคาน (ช่วงที่ 1) 05/05/2563 1,402,480.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
348 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 210 ตอน วังสำราญ - วังสะพุง (ช่วงที่ 2) 05/05/2563 13,734,957.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
349 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โครงการฯ สาย 2195 ตอน อาฮี-เหมืองแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2563 14,130.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
350 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 2195 ตอน อาฮี-เหมืองแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2563 333,840.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
351 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก จ้างผลิตเหล็ดตัด-ดัดสำเร็จรูป จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย งานก่อสร้างคันทาง โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ช่วง กม.150+500-กม.154+000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/02/2563 461,711.36 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
352 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย งานก่อสร้างคันทาง โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครราขสีมา ช่วง กม.150+500-กม.154+000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2563 74,550.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
353 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อน้ำมันดีเซล เพื่อสำรองจ่ายให้กับเครื่องจักร/ยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2563 41,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
354 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โครงการฯ วังสำราญ - วังสะพุง ช่วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2563 64,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
355 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โครงการฯ สาย 2195 ตอน อาฮี-เหมืองแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2563 96,765.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
356 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 2195 ตอน อาฮี-เหมืองแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2563 338,633.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
357 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 210 ตอน วังสำราญ - วังสะพุง ช่วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2563 191,159.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
358 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู - เชียงคาน ช่วงทึ่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2563 179,326.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
359 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก จ้างผลิตคานสะพาน Plank Girder เพื่อใช้งานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อาฮี - เหมืองแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2563 480,594.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
360 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 210 ตอน วังสำราญ - วังสะพุง (ช่วงที่ 2) ระหว่าง กม.112+200 - กม.114+000 รวมระยะทาง 1.800 กิโลเมตร 27/04/2563 18,118,595.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 346 ถึง 360 จาก 997 รายการ