title
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
Lomsak Road Construction Center
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้ทางและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 36 รายการ เพื่อใช้โครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย งานก่อสร้างคันทาง โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา 04/10/2562 63,754.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
107 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 18 รายการ เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย งานก่อสร้างคันทาง โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา 02/10/2562 166,195.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
108 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย งานก่สอร้างคันทาง โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ - นครราชสีมา 09/10/2562 396,827.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
109 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อนำ้มันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย งานก่อสร้างคันทาง โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ - นครราชสีมา ช่วง กม.150+500 - กม.154+000 22/04/2562 451,283.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย งานก่อสร้างคันทาง โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ช่วง กม.150+500-กม.154+000 04/06/2562 433,649.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
111 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย งานก่อสร้างคันทาง โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ช่วง กม.150+500-กม.154+000 01/07/2562 425,603.20 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
112 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟปห่งประเทสไทย งานก่อสร้างคันทาง โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ช่วง กม.150+500-กม.154+000 19/09/2562 139,491.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
113 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย งานก่อสร้างคันทาง โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ช่วง กม.150+500-กม.154+000 02/09/2562 412,763.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
114 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย งานก่อสร้างคันทาง โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ช่วง กม.150+500-กม.154+000 05/08/2562 422,350.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
115 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างพิเศษของการรภไฟแห่งประเทศไทย งานก่อสร้างคันทาง โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ช่วง กม.150+500-กม.154+000 13/05/2562 444,777.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
116 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย งานก่อสร้างคันทาง โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ช่วง กม.150+5000 - กม.154+000 22/04/2562 451,283.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
117 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ผลการขายเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) โดยวิธีขายทอดตลาด 27/09/2562 61,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
118 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อสำรองไว่ใช้ภายในศูนย์สร้างทางหล่มสัก 24/09/2562 117,985.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
119 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อสำรองไว้ใช้งานภายในศูนย์สร้างทางหล่มสัก 24/09/2562 87,420.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
120 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อสำรองไว้ใช้งานภายในศูนย์สร้างทางหล่มสัก 23/09/2562 37,864.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 456 รายการ