title
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
Lomsak Road Construction Center
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้ทางและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โครงการฯ สาย 2195 ตอน อาฮี-เหมืองแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2563 87,750.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
92 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โครงการฯ สาย 2195 ตอน อาฮี-เหมืองแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2563 40,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
93 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 2195 ตอน อาฮี-เหมืองแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2563 357,808.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
94 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โครงการฯ สาย 2195 ตอน อาฮี-เหมืองแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2563 87,750.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
95 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โครงการฯ สาย 2195 ตอน อาฮี-เหมืองแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2563 40,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
96 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานฝ่ายสำรวจและออกแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2563 6,450.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
97 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อาฮี-เหมืองแพร่ ระหว่าง กม.71+000 - กม.76+250 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2563 262,318.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
98 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 21-6516-15-2 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/06/2563 11,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
99 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2563 31,320.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
100 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2563 32,385.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
101 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2563 31,345.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
102 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2563 9,960.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
103 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 1 รายการ 15/06/2563 30,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
104 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 2 ระหว่าง กม.384+407 - กม.387+520 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2563 376,306.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
105 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก จ้างซ่อมครุภัณฑ์ก่อสร้าง(เครื่องมือและอุปกรณ์) เพื่อใช้งานฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2563 11,770.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 997 รายการ