title
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
Lomsak Road Construction Center
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้ทางและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/2562 185,220.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
92 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเจาะจง 26/11/2562 185,220.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
93 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างทางพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย งานก่อสร้างคันทาง โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพน-นครราชสีมา ช่วง กม.150+500-กม.154+000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/10/2562 217,855.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
94 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2562 417,385.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
95 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2562 417,043.20 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
96 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2562 5,790.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
97 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้งานพัสดุและสัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2562 8,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
98 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/2562 413,961.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
99 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/11/2562 413,961.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
100 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 1,600 ลิตร เพื่อใช้งานดครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย งานก่อสร้างคันทาง โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ช่วง กม.150+500-กม.154+000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/11/2562 409,681.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
101 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานดครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย งานก่อสร้างคันทาง โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ช่วง กม.150+500-กม.154+000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/10/2562 317,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
102 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร เพื่อสำรองจ่ายให้กับเครื่องจักรฯ ดครงการฯ ปากภู ช่วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2562 415,844.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
103 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร เพื่อสำรองจ่ายให้กับเครื่องจักรฯ โครงการฯ วังสะพุง ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2562 415,673.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
104 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร เพื่อสำรองจ่ายให้กับเครื่องจักรฯ โครงการฯ ปากภู ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/11/2562 415,844.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
105 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย งานก่อสร้างคันทาง โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ช่วง กม.150+500-กม.154+000 01/10/2562 416,016.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 456 รายการ