title
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
Lomsak Road Construction Center
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้ทางและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 2 ระหว่าง กม.112+200 - กม.114+000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2563 406,404.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
62 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2563 55,780.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
63 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2563 61,650.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
64 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 1 ระหว่าง กม.369+470 - กม.372+828 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2563 471,545.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
65 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อเปลี่ยนของเดิมที่ชำรุดบ้านพักผู้เข้ารบการฝึกอบรมและปรับปรุงจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในศูนย์สร้างทางหล่มสัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2563 6,445.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
66 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ควบคุม 0502 ตอน วังชมภู-บ้านโตก ระหว่าง กม.213+300 - กม.214+700 (ด้านซ้ายทาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2563 412,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
67 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2563 90,130.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
68 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่างที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2563 13,376.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
69 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2563 11,926.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
70 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2563 353,356.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
71 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 2195 ตอน อาฮี-เหมืองแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2563 353,014.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
72 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2563 62,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
73 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ควบคุม 0502 ตอน บ้านโตก-บุ่งน้ำเต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2563 409,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
74 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ควบคุม 0502 ตอน บ้านโตก-บุ่งน้ำเต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2563 498,150.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
75 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อน้ำมันดีเซล เพื่อสำรองจ่ายให้กับครื่องจักรฯ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ควบคุม 0502 ตอน วังชมภู-บ้านโตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2563 131,674.20 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 997 รายการ