title
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
Lomsak Road Construction Center
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้ทางและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก จ้างซ่อมเครื่องจักร จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2562 6,754.91 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
62 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทสไทย งานก่อสร้างคันทาง รถไฟความเร็วสุง กรุงเทพพฯ - นครราชสีมา ช่วง กม.150+500 - กม.154+000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/11/2562 477,230.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
63 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ - วังสะพุง ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/12/2562 53,511.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
64 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างพิฌศษของการรถไฟแห่งประเทสไทย งานก่อสร้างคันทาง โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ช่วง กม.150+500-กม.154+000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2562 399,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
65 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ ดครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/12/2562 52,592.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
66 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/12/2562 428,342.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
67 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2562 421,836.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
68 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2562 11,115.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
69 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/12/2562 67,592.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
70 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อน้ำมันเชื้อดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 201 ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/12/2562 426,630.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
71 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2562 12,330.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
72 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อน้ำมันดีเวล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการน สาย 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/12/2562 422,179.20 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
73 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2562 422,179.20 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
74 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุสำนักงาน 13 รายการ โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2562 12,085.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
75 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/12/2562 11,710.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 456 รายการ